Dış Kaynaklı Doküman Listesi


Dokümanın Adı Doküman Türü Yayın Tarihi Kanun Sayısı Kontrol Periyodu Takip Yöntemi
Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu Kanun 07.06.1985 3324 6 Aylık İnternet
Diş Protez Laboratuvarı Yönetmeliği Yönetmelik 12.07.2005   3 Aylık İnternet
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği Yönetmelik 24.03.2000   3 Aylık İnternet
Kamu Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan Personelin Radyasyon Doz Yönetmeliği Yönetmelik 10.06.2007   6 Aylık İnternet
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği Tebliğ 04.10.2014   Aylık İnternet
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları   06.03.2014   Aylık İnternet
Kamu İhale Kanunu Kanun 19.02.2014   Aylık İnternet
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kanun 02.05.2008 8227 Aylık İnternet
Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliği Yönetmelik 03.04.2009 4735 Aylık İnternet
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yönetmelik 29.10.2011   Aylık İnternet
Hasta Hakları Yönetmeliği Yönetmelik 08.01.1998   Aylık İnternet
Bilgi Edinme Kanunu Kanun 09.10.2013   Aylık İnternet
Taşınır Mal Yönetmeliği Yönetmelik 18.01.2017   Aylık İnternet
Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik Yönetmelik '27.06.2015 28730 '3 Aylık İnternet
ADSM Sağlıkta Kalite Standartları       Aylık İnternet
Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelgesi Genelge 12.06.2017   Aylık İnternet
Resmi Gazete       Günlük İnternet
Çalışan Güvenliği Genelgesi Genelge 14.05.2012   Aylık İnternet
          İnternet
Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetim ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yönetmelik 31.12.2015   Aylık İnternet
YÖK Döner Sermaye gelirlerinden Yapılacak Ek Ödesinin Yapılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik Yönetmelik 18.02.2011   3 Aylık İnternet
Yükseköğretim Kanunu Kanun 04.11.1981   3 Aylık İnternet
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kanun 10.12.2003   3 Aylıku İnternet
Yangın Yönetmeliği Yönetmelik 26.07.2012   Aylık İnternet
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Yönetmelik 14.03.2005   Aylık İnternet
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Yönetmelik 22.07.2005   Aylık İnternet
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Yönetmelik 02.04.2015   Aylık İnternet
Devlet Memurları Kanunu Kanun 14.07.1965 657 Aylık İnternet
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yönetmelik 02.12.2004   Aylık İnternet
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Yönetmelik 07.06.2011   Aylık İnternet
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Mevzuatı Mevzuat     Aylık İnternet

 

Yukarı