Amaç ve Hedeflerimiz


EĞİTİM ALANINI KAPSAYAN AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç: Faydalı bilgiye ulaşma yollarını bilen, üretmeyi, araştırmayı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, sürekli mesleki ve bireysel gelişime açık, etik değerleri gözeten, iletişim ve empati becerileri yüksek düzeyde gelişmiş, sorumluluk sahibi, ekip üyesi ve önderlik niteliği olan, verdiği lisans ve lisansüstü eğitimle üst düzeyde mesleki bilgi ve yetkinliğe sahip, problem çözme yeteneği olan, diş hekimleri, uzman diş hekimleri ve akademisyenler yetiştirmek ve olağanüstü durumlarda kesintisiz olarak araştırma ve öğretimin yapılabilmesi için gerekli alt yapı ve donanıma sahip bir kurum olmak 

Hedef 1: Diş Hekimliği Eğitim programının araştırıcı ve sorgulayıcı hekimler yetiştirmeyi teşvik edecek şekilde planlanması

Hedef 2: Diş Hekimliği Eğitim programının liderlik, ekip çalışması; iletişim, risk yönetimi, deontoloji, davranış ve etik kuralları gözeterek uygulanacak şekilde planlanması

Hedef 3: Diş Hekimliği Eğitim programında problem çözme, eleştirel düşünebilme ve kanıta dayalı uygulama becerilerinin geliştirilerek kullanılabileceği, böylece klinik karar verebilmeyi sağlayan, çoklu ve etkin eğitim–öğretim değerlendirme yöntemlerinin kullanılmasının sağlanması

Hedef 4: Öğrencilerin diş hekimliği alanındaki yetkinlikleri kazanabilmeleri için ileri teknolojilerle donatılmış klinik uygulama ortamları ve laboratuvarların sağlanması

Hedef 5: Öğrencilerin diş hekimliği alanındaki tüm pratik ve teorik konuları kapsayan yetkinlikleri kazanabilmeleri için yeterli sayıda klinik uygulama yapabilmelerinin sağlanması

Hedef 6: Dinamik bir eğitim-öğretim programı ile sürekli değerlendiren, geliştirilen bir diş hekimliği eğitim yaşamı oluşturulması

Hedef 7: Öğrencilerin ve araştırma görevlilerinin ulusal ve uluslararası değişim ve gözlemci programlarına katılımının sağlanması ve akademisyenlerin bu programa katılımlarının artırılması.

Hedef 8: Öğrencilere sosyal, kültürel, sportif, bilimsel faaliyetleri için kulüpler açılarak öğrencilere rehberlik sağlanması, bu kulüplerin sayılarının, faaliyetlerinin artırılması, çalışmalarının desteklenmesi

Hedef 9: Bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanmalarını sağlamak için ders, kursların sağlanması

Hedef 10: Eğitim programlarının mezuniyet öncesi ve sonrası olarak ulusal düzeyde akreditasyonun sağlanması                                           

Hedef 11: Fakültemizde tüm öğretim üyelerinin çeşitli kurslar alarak, eğitimin daha etkin hale getirilmesi, öğretim üyelerinin donanımlarının artırılması ve eğitim kadrosunun güçlendirilmesinin sağlanması

Hedef 12: Mezun öğrenci sistemin etkin hale getirilerek mezun öğrencilerle dönem dönem bir araya gelmek

 

ARAŞTIRMA ALANLARINI KAPSAYAN GENEL AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç: Ülkemizin sağlık sorunlarını temel alarak, sağlığı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine, sağlık sorunlarının anlaşılması ve çözümüne dair etik bilimsel çalışmalar yaparak evrensel bilgi birikimine katkı sağlamak

Hedef 1: Öğretim üyelerinin bilimsel olarak ve eğitim alanlarında niteliklerini sürekli geliştirilmesinin ve güncellemesinin sağlanması

Hedef 2: Eğitim yöntemlerinin ve teknolojinin sürekli güncellenmesinin desteklenmesi

Hedef 3: Tüm öğrenci, araştırma görevlileri ve akademisyenlerin araştırmacı yönlerini geliştirebileceği laboratuvar olanaklarının sağlanması, projelerin desteklenmesi

Hedef 4: Bilimsel çalışmaların nitelikli ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulması, nitelikli dergilerde yayınlanması için öğretim üyelerinin teşvik ödülleriyle desteklenmesi

Hedef 5: Ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaların, farklı alan indekslerinde taranan dergimiz “Cumhuriyet Dental Journal”da düzenli olarak yayımlanmasının sağlanması

Hedef 6: Ulusal ve uluslararası düzeyde donanımlı araştırmacıların bilgi ve tecrübelerinin paylaşıldığı kurs, seminer ve konferanslara katılımın sağlanarak meslek içi eğitimin desteklenmesi

Hedef 7: Öğretim üyelerimizin Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve tecrübelerini paylaştığı kurs, seminer ve konferanslar düzenlenmesi

 

AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİ KAPYASAN GENEL AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç: İnsan ve toplum sağlığı ile hizmetleri güncel teşhis ve tedavi yöntemlerini kullanarak, etkili, bilimsel, etik kurallara bağlı, çağdaş düzeyde, hasta haklarını ve hasta güvenliğini destekleyerek, olağanüstü durumlarda kesintisiz olarak kaliteli sağlık hizmeti sunmak.

Hedef 1: Koruyucu hekimliğin ve toplum ağız-diş sağlığının eğitim programında ön planda tutulması

Hedef 2: Tecrübeli ve donanımlı bir kadronun devamlılığının sağlanması

Hedef 3: Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çeşitli bölgelerde ve kurumlarda ağız diş sağlığı ve koruyucu diş hekimliği hizmeti verilerek, toplum ağız diş sağlığının korunması ve geliştirilmesinde en üst düzeyde katkı sağlanması

Hedef 4: Sağlıkta kalite süreçlerinin öğrenilmesini sağlayacak eğitim ve ortamların oluşturulması

Hedef 5: Sürekli gelişim gösteren diş hekimliği teknolojilerini ve yöntemlerini kullanarak toplumun ihtiyaçlarına uygun, kaliteli sağlık hizmeti sunulmasının sağlanması

Hedef 6: Görsel ve yazılı medya yoluyla toplumun bilgilendirilmesinin sağlanması

Hedef 7: Sağlık hizmet uygulamalarının etik kuralların dışına çıkmadan kaliteli şekilde sağlanması

Hedef 8: Olağanüstü durumlarda kriz durumunu iyi yönetebilmek adına bu durumlara yönelik plan programın önceden belirlenerek hazır durumun sağlanması

Hedef 9: Olağanüstü durumlarda kolay adaptasyonun sağlanarak, kesintisiz olarak toplum ağız diş sağlığı hizmetlerinin yapılabildiği alt yapı ve donanımın geliştirilmesi

 

Yukarı