UZMANLIK İŞLEMLERİ

(2015)

            26 Nisan 2014 tarihinde yayınlanan "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nde belirtilen ihtisas sürelerini tamamlayan Araştırma Görevlilerinin Uzmanlık Sınavına girebilmeleri için yapılacak işlemler sırasıyla aşağıda belirtilmiştir.

İŞLEM-1
UZMANLIK SINAVINA GİRECEK OLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ, TEZLERİNİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  UZMANLIK TEZ YAZIM YÖNERGESİ'NE GÖRE YAZACAKTIR.

TEZ SINAVINA GİRMEDEN ÖNCE DEKANLIĞA TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR

             • Önerilen Tez Sınav jüri üyelerine ilişkin (asıl üyelerinden en az biri kurum dışından belirlenen ve en az üç asıl iki yedek üyeden oluşan)  Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı,

             • Tez çalışmasının iznine ilişkin Etik Kurul Kararı,

              5 adet tez (Jüri üyelerine verilmek üzere).


İŞLEM-2
26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereğince Tez Sınavı ile ilgili maddeler aşağıda belirtilmiştir.

Uzmanlık Öğrencilerinin Uzmanlık Tezi ve Değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Uzmanlık öğrencisinin ana dalda uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girebilmesi için tez hazırlaması zorunludur.

(2) Uzmanlık eğitimi süresinin ilk yarısı içinde uzmanlık öğrencisine bir tez konusu ve tez danışmanı belirlenir.

(3) Tez, en geç uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üç ay öncesinde asıl üyelerinden en az biri kurum dışından belirlenen ve en az üç asıl iki yedek üyeden oluşan jüriye sunulmak üzere program yöneticisine teslim edilir.

(4) Jüri en geç bir ay içerisinde uzmanlık öğrencisinin tez savunmasını da alarak tezi inceler ve sonucunu yazılı ve gerekçeli olarak uzmanlık öğrencisi ile program yöneticisine bildirir.

(5) Jüri tez çalışmasını yeterli bulmazsa, eksikliklerin tamamlanması ve gerekli düzeltmelerin yapılması için uzmanlık öğrencisine altı aylık ek bir süre verir. Bu sürenin uzmanlık eğitimini aşan kısmı uzmanlık eğitimi süresine eklenir.

(6) Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde, uzmanlık öğrencisinin uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen uzmanlık öğrencisi iki yıl içinde uzman adayı olarak aynı kurumda tezini ya da uygun görülen yeni bir tezi tamamlayabilir. Bu süre içinde de tezini sunmayan veya tezi kabul edilmeyen uzman adayının uzmanlık eğitimi ile ilişiği kesilir. Bu şekilde ilişiği kesilenlerden daha sonra girdikleri uzmanlık eğitimi giriş sınavına göre uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 16'ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.

 

TEZ SINAVINDAN BAŞARILI OLAN UZMANLIK ÖĞRENCİSİ AŞAĞIDAKİ BELGELERİ HAZIRLAYIP DEKANLIĞA TESLİM EDECEKTİR.

1.TEZ ONAY SAYFASI (2 Adet)

2. TEZ DEĞERLENDİRME FORMU (2 Adet)

3. TEZ DEĞERLENDİRME JÜRİ TUTANAĞI  (2 Adet)

4. CİLTLENMİŞ DÜZELTİLMİŞ 1 ADET TEZ,  PDF FORMATINDA HAZIRLANMIŞ CD (1 adet)

5.TEZ VERİ GİRİŞ FORMU (YÖK Ulusal Tez Merkezi)

6.TEZ JÜRİSİNDE KURUM DIŞINDAN GELECEK ÖĞRETİM ÜYESİNE ÖDENECEK YOLLUK ÜCRETİ İÇİN, GEREKEN EVRAKLARIN TAHAKKUK BİRİMİNDEN ALINMASI VE İLGİLİ KİŞİYE İMZALATILMASI.

İŞLEM-3

TEZ SINAVINA GİRİP BAŞARILI OLAN UZMANLIK ÖĞRENCİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ BİTİRME SINAVINA GİREBİLMESİ İLE İLGİLİ 20. MADDE  AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

 

 

Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı

             MADDE 20 – (1) Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını başarıyla tamamlayan, uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının tamamlandığı ilgili program yöneticisi tarafından onaylanan uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girmeye hak kazanır. Bu durum onbeş gün içerisinde sınav jürileri, sınav yeri ve tarihi belirlenmek üzere fakültelerde ve Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri ve üniversitelere ait ilgili birimlerin birlikte kullanıldığı durumlarda dekanlığa, Adli Tıp Kurumunda kurum başkanlığına, eğitim ve araştırma hastanelerinde Bakanlığa veya Bakanlığın yetki devri yaptığı birime, UETS’ye kaydedilmek suretiyle bildirilir ve işlemleri tamam olanlar sınava alınır. Uzmanlık eğitimini bitirme sınavları UETS’de ilan edilen yer ve tarihte sınav jürilerince yapılır. 

(2) Jüriler, en az üç üyesi sınav yapılan daldan olmak üzere, uzmanlık dalının rotasyon alanlarının veya Kurulun uygun gördüğü dalların eğiticilerinden oluşmak üzere beş kişiden oluşur. Jürinin tamamı sınav yapılan dalın eğiticilerinden oluşturulabilir. Ayrıca iki kişi yedek üye olarak seçilir. Jüri üyeleri kendi aralarından bir başkan ve kâtip üye seçer.

(3) Uzmanlık sınavı, aşağıda belirtilen biri mesleki bilgi, diğeri uygulama ve beceri sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

a) Mesleki bilgi sınavında aday, jüri tarafından seçilen vakanın anamnezini alarak muayenesini yapar, teşhis ve tedavisi hakkında yorumlarını sunar. Laboratuvar dallarında jürinin seçtiği konular üzerinde adayın yorumları alınır. Gerektiğinde materyal verilerek uygulamalar izlenir. Mesleki bilgi sınavı tek oturum halinde yapılır. Her üye adaya sorular sormakla yükümlüdür. Sorular içerik açısından adayın uzmanlık dalındaki bilgisini değerlendirmek amacıyla ilgili dalın çekirdek eğitim müfredatı çerçevesinde yöneltilir.

b) Uygulama ve beceri sınavı, uzmanlık dalının özelliğine göre teşhis ve tedavi için gerekli olan müdahale ve ameliyatlar, laboratuvar, görüntüleme ve teknik uygulama ve becerileri ölçmeyi amaçlar.

(4) Her bir jüri üyesi mesleki bilgi ile uygulama ve beceri sınavında ayrı ayrı yüz üzerinden puan verir. Sorulan sorular ve alınan cevaplar kâtip üye tarafından kaydedilerek jüri üyeleri tarafından imzalanır ve ek-1’de yer alan sınav tutanağına eklenir.

(5) Mesleki bilgi sınavı ile uygulama ve beceri sınavında jüri üyelerinin verdiği puanların ortalamaları alınır ve ek-1’de yer alan sınav tutanağında belirtilerek üyelerce imzalanır. Ortalamaları her iki sınav için de ayrı ayrı altmış ve üzeri ise aday başarılı kabul edilir. Sınav sonucu jüri başkanı tarafından ilgili kurum vasıtasıyla Bakanlığa iletilir.

(6) Girdikleri uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarı gösteremeyenler veya sınava girmeyenler altı ay içerisinde tekrar sınava alınır. Bu süre içerisinde uzmanlık öğrencilerinin kadrolarıyla ilişikleri kesilmez. Girdikleri ikinci sınavda da başarılı olamayanların veya bu sınava girmeyenlerin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Bu suretle uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilenlere, takip eden altı ay içerisinde jüri üyelerini ve yapılacağı kurumu Kurulun belirleyeceği iki sınav için başvuru hakkı verilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar veya sınavlara girmeyenlerin bu eğitimlerine bağlı hakları sona erer. Bunlardan tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 16 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.

(Asil ve yedek jüriler ile sınav tarihi Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile Dekanlık Makamına önerilecek ve Fakülte Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra kesinleşecektir.)

UZMANLIK SINAVINDAN SONRA GEREKLİ OLAN BELGELER

1.UZMANLIK EĞİTİMİNİ BİTİRME SINAVI TUTANAĞI [2 adet asıl (her sayfası ıslak imzalı),  2 adet fotokopi)

3.HARÇ MAKBUZU (Ödenecek Tutar Vergi Dairesince belirlenen miktar kadardır.)

4.DUS KAZANDI BELGESİ (ÖSYM sonuç çıktısı alınacaktır.)

5.NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

6.VESİKALIK FOTOĞRAF (2 adet)

7.TIPTA UZMANLIK BELGESİ TESCİL KONTROL FORMU (2 adet)

8.HER 6 AYDA BİR ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DOLDURULAN BİRİM SORUMLUSU KANAAT FORMLARI (EKSİKSİZ GETİRİLMELİDİR)

NOT: BU EVRAKLAR UZMANLIK SINAVI BİTİMİNDEN İTİBAREN ENGEÇ 1(BİR) HAFTA İÇERİSİNDE DEKANLIĞA İLETİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

DAHİLİ TEL: 2767

 

 

İLGİLİ YASA (MEVZUAT)                                                                                               

 

 

 

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

 

Uzmanlık Eğitimi Rotasyonları

 

 Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı Jürileri Hakkında

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Ana Dalları ve Eğitim Süreleri