Telefon: 0 346 219 1235
Belgegeçer: 0 346 219 1237
 Fakültemize Yatay Geçişle Alınan Öğrencilerin Belirlenmesi

Duyuru Başlangıç Tarihi : 26.08.2016 - Duyuru Bitiş Tarihi : 26.09.2016

   Fakültemize yatay geçişle alınan öğrenciler “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans Ve Lisan Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin” başvuru ve değerlendirme başlığı altında;

 

            MADDE 7 (1) Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

 

           (2) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, üniversite senatolarınca belirlenir.

 

          (3) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjanlara göre geçiş sağlanır.”

Hükmüne göre ve (2 ). bendde söz edilen üniversitemiz senatosunun 14.07.2010 tarih ve 2010/5 sayılı

         b) Öğrenci kabulünde ve değerlendirilmesinde; ilgili yönetmeliğin 14. Maddesinin 3.4.ve 5. Fıkralarında belirtilen koşulları sağlaması koşulu ile yine aynı yönetmeliğin 11. Maddesinin 2. Fıkrası ve 12. Maddenin 2. Fıkrası ile uyumlu olacak şekilde müfredatlarının uyumlu olması ve genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şartıyla baş vuruların kabul edilmesi ve başvuran öğrencilerin başarı puanlarına göre sıralanarak değerlendirme yapılması şeklinde alınan kararına istinaden, ayrıca Fakültemizde sınıf geçme sistemi uygulanmakta ve yönetmeliğimize göre alt sınıfta sadece teorik dersler olması şartıyla tek ders alınabilmekte olup, buna göre ders müfredatlarına bakılarak Fakülte Yönetim Kurulumuzca oluşturulan komisyon tarafından başvurular değerlendirilmiş ve komisyon değerlendirilmesi yönetim kurulumuzda tekrar görüşülerek karar verilmiştir.